Nazwa użytkownika

Informacja o wykonaniu przyłącza

Wersja do wydruku

Informacja o wykonaniu i odbiorze przyłączy ( wodociągowych i kanalizacyjnych ) dla właścicieli nieruchomości

1.Właściciel nieruchomości budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego wykona zgodnie z warunkami technicznymi i planem sytuacyjnym uzgodnionym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

2. Przed rozpoczęciem wykonywania przyłącza kanalizacyjnego Właściciel nieruchomości podpisuje w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach umowę o przyłączeni

3. W celu spisania umowy o przyłączenie należy złożyć w ZWiK w Wilamowicach komplet niezbędnych dokumentów, tj.:

  1. wniosek o zawarcie umowy ( druk wniosku dostępny na stronie ZWiK w Wilamowicach: zwik.wilamowice.pl ),
  2. plan sytuacyjny projektowanego przyłącza uzgodniony przez ZWiK w Wilamowicach
  3. oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia wykonania geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego i wykonaniu geodezji powykonawczej przyłącza w terminie 3 miesięcy od daty odbioru końcowego.

 

Umowa o przyłączenie sporządzana jest w terminie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia kompletu w/w dokumentów - w przeciwnym przypadku Wnioskodawca zobligowany będzie do uzupełnienia brakujących dokumentów. W ZWiK w Wilamowicach przygotowana zostanie także umowa na odbiór ścieków z nieruchomości.

 

4. Po podpisaniu umowy o przyłączenie Właściciel nieruchomości/Wykonawca robót ustala z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, ul. Sienkiewicza 2A ( tel. 845 71-71 w godz. od 700 do 1500  ) termin odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego ( minimum na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru ).

 

5. Odbiór przyłącza odbywa się tylko w otwartym wykopie. Odbiory przyłączy odbywają się tylko w czasie pracy ZWiK w Wilamowicach, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500.

 

6. Włączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza przez upoważnionych pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

W świetle powyższego informujemy, że nie będą tolerowane sytuacje, gdy:

- przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne wykonane jest bez podpisanej umowy przyłączeniowej,

- przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne zostało wykonane, zakopane i włączone samowolnie do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej bez powiadomienia i odbioru dokonanego przez ZWiK w Wilamowicach.

W takich sytuacjach nie zostanie spisany protokół odbioru końcowego przyłącza, a włączone niezgodnie z prawem do sieci przyłącze zostanie odcięte na koszt Inwestora ( Właściciela nieruchomości ).

Odpowiedzialność za wykonane niezgodne z prawem czynności ponosi zarówno Inwestor jak i Wykonawca.

 

Aby uniknąć takich sytuacji przestrzegamy Inwestorów ( Właścicieli nieruchomości ) przed zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia jeszcze przed dokonaniem przez ZWiK w Wilamowicach odbioru końcowego przyłącza i spisaniem protokołu odbioru końcowego.

 

NALEŻY Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLIĆ, IŻ ZWIK W WILAMOWICACH NIE PROWADZI ŻADNEJ LISTY WYKONAWCÓW ( PODWYKONAWCÓW ) UPOWAŻNIONYCH ( SUGEROWANYCH ) DO WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMIN: KOZY, WILAMOWICE.

EWENTUALNE STWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK OSOBY, CZY TEŻ PODMIOTU, JAKOBY BYLI UPOWAŻNIENI CZY TEŻ ZALECANI PRZEZ ZWIK W WILAMOWICACH DO WYKONYWANIA TAKICH PRZYŁĄCZY SĄ ZWYKŁYM KŁAMSTWEM.

 

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy:

- pobierają wodę z urządzeń wodociągowych podlegają karze grzywny do 5000 zł

- wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 złotych.